Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch alsmede van  de stichtingen De Boschboom, Stichting Binnendieze en Stichting Gastheerschap.

Privacy verklaring van de vereniging Kring Vrienden van s-Hertogenbosch.
1 Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.
De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG- regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij als Vereniging dat doen en daarmee omgaan.

2 Onze contactgegevens
Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, Parade 12, 5211KL  's-Hertogenbosch.
Postbus 1162, 5200BE 's-Hertogenbosch
Email: algemeen@kringvrienden.nl
Telefoon: 073 6135098
Fax :         073 6146021

3 De persoonsgegevens die wij verwerken.
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
  • Voorletters en achternaam, adres en woonplaats gegevens.
Voor reservering van toeristische en culturele activiteiten worden aanvullende persoonsgegevens gevraagd te weten het e-mail adres, telefoonnummer(s) en banknummer alleen in geval van gewenste automatische incasso.
Het email adres en telefoonnummer(s) worden als aanvullende persoonsgegevens ook gevraagd van personen waarmee contacten worden onderhouden die verband houden met de coördinatie en uitvoering van bestuurs- en vrijwilligersactiviteiten.

4 Het doel van de verwerking van uw in punt 3 genoemde persoonsgegevens.
De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:
  • Verzending van algemene Verenigings informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het verzenden van het Verenigingsblad Bossche Kringen.
  • De organisatie van deelname aan culturele activiteiten.
  • Voor de coördinatie en uitvoering van vrijwilligers activiteiten. 
  • Coördinatie en uitvoering van bestuurlijke activiteiten en bevoegdheden.
  • Het voeren van een ledenadministratie van de Vereniging.
  • Verzenden van informatie over deelname aan de toeristische en culturele activiteit zoals reserveringsbewijzen alsmede voor bereikbaarheid bijvoorbeeld voor gewijzigde omstandigheden.

5 Foto's.
Eventuele foto's of ander beeldmateriaal van leden worden door ons alleen gebruikt na  goedkeuring van betrokkene. Dit kan zijn voor een publicatie op onze website of ons Verenigingsblad Bossche Kringen of anderszins. Dit geldt niet voor foto's en beeldmateriaal in het kader van publiek toegankelijke evenementen in het kader van de zogenoemde nieuwsgaring.

6 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Daarbij hanteren wij een termijn voor verwijdering van twee maanden.
Al uw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen twee maanden na afloop van een kalenderjaar verwijderd indien u het lidmaatschap van de vereniging schriftelijk of per e-mail opzegt tijdens het kalenderjaar.

7 Bijzondere persoonsgegevens en de website.
Onze website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd geslacht, functie, herkomst, etc. Wij kunnen alleen het aantal bezoeken aan onze website zien.

8 Geautomatiseerde besluitvorming.
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

9 Delen van persoonsgegevens met derden.
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch verstrekt geen informatie over de door u aangeleverde persoonsgegevens aan derden.

10 Cookies of vergelijkbare technieken
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

11 Uw recht van inzage van uw gegevens, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht, het maken van bezwaar en het uw klachtrecht bij de toezichthouder.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch beschikt in een computerbestand naar u of en ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per aangetekende post naar het onder punt 2 genoemd adres of naar ons email adres: algemeen@kringvrienden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek  door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Voor bescherming van uw privacy schermt u de pasfoto, de MRZ zone (strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservice nummer  af of maakt deze onherkenbaar. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons.
Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.
 
De Vereniging Kring Vrienden van  s–Hertogenbosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens .Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch vind de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en neemt  passende maatregelen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In organisatorische zin door bepaalde en beperking van toegankelijkheid van dossiers en printbestanden en verder door beveiliging van computer website en opslagsysteem, zodat die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. De beveiliging wordt voortdurend voorzien van updates.
Met een organisatie die voor ons persoonsgegevens verwerkt zoals bijvoorbeeld een reserveringssysteem maken wij afspraken over de beveiliging daarvan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels een van de in punt 2 genoemde contactgegevens.

Privacyverklaring voor de stichtingen de Boschboom, de Binnendieze en de Stichting Gastheerschap.
Genoemde Stichtingen hebben geen leden.
Het Bestuur bestaat uit leden van de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en worden benoemd door het Bestuur van de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
De persoonsgegevens van het Bestuur van de stichtingen alsmede de persoonsgegevens van personen waarvan de gegevens bekend gemaakt zijn bij de stichtingen uit hoofde van bijvoorbeeld een overeenkomst vallen onder dezelfde bescherming als vermeld in voorgaande verklaring van de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Ook de contact gegevens genoemd onder punt 2 zijn gelijk.

Slot 
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaringen vragen voor ons hebben dan horen wij het graag van u. Dit kan door een email te versturen naar algemeen@kringvrienden.nl